Články v kategorii „Novinky“

Test popisku kategorie

Seminář PSB na Kocandě, 7.12.2018

Novinky

Dne 7.12.2018 se v lesích v majetku rodu Kinských poblíž Žďáru nad Sázavu uskutečnil odborný seminář na téma „25 let přestavby stejnorodých a stejnověkých porostů smrku ztepilého a uplatnění principů Pro Silva na LÚ Kocanda“. Lesník Jiří Bína zde předvedl výsledky svého celoživotního díla při přestavbě smrkových monokultur na smíšené lesy s pestřejší strukturou. Klasické postupy podrostního hospodářství se zde prolínají s moderními principy přírodě blízkého hospodaření v komplexu lesů, které jsou dosud nepostižené současnou soušovou a kůrovcovou kalamitou. Jiřího Bínu výborně doplňoval Pavel Bednář s výkladem o výsledcích mnoha výzkumů provedených ve zdejších lesích. Pozoruhodný výsledek zapáleného a přemýšlivého lesníka zde byl dosažen i díky tomu, že byl Jiřímu Bínovi poskytnut prostor pro odbornou lesnickou realizaci, a to i ze strany majitelů, rodiny Kinských. Rozhodně si zasloužil založení demonstračního objektu nepasečného hospodaření, o němž stručně informoval Jiří Zahradníček.

Seminář byl opakováním mezinárodního semináře, který zde proběhl 25.-26. října 2018. Účastníci obdrželi tištěný sborník příspěvků z uvedeného mezinárodního semináře a velmi důkladně zpracovaný průvodce exkurzí na LÚ Kocanda. Oba dokumenty jsou k dispozici ke stažení na níže uvedených odkazech.

Sborník příspěvků ke stažení

Exkurzní průvodce ke stažení

Fotogalerie

Více informací

Prohlášení účastníků semináře v Kryštofově Údolí 21.9.2018 k problematice nadměrného poškozování lesa spárkatou zvěří

Novinky, Pro členy PSB, Pro lesníky, Pro veřejnost

Prohlášení účastníků semináře

Přírodě blízké hospodaření – po 10 letech ve stopách semináře na majetku obce Kryštofovo Údolí konaného 21. 9. 2018

k  problematice nadměrného poškozování lesa spárkatou zvěří

Jako účastníci semináře shodně vyjadřujeme nutnost řešit dlouhodobě přetrvávající, nepřiměřeně vysoké početní stavy spárkaté zvěře, které působí neúnosné škody na lesních porostech.

Poškození spárkatou zvěří zásadním způsobem limituje výskyt a odrůstání přirozené obnovy většiny listnatých dřevin a jedle. Přirozená obnova je přitom z biologického hlediska jednoznačně nejvhodnější.

Umělá obnova (výsadby) jedle bělokoré nejsou myslitelné bez ochrany oplocením, stejně jako výsadby dalších málo zastoupených nebo chybějících, ale žádoucích dřevin (např. duby, jilmy, lípy, …).

Vlastnící lesů jsou tak nuceni vynakládat neúměrně vysoké náklady na jejich ochranu. Plošný podíl nutné ochrany proti škodám působeným zvěří několikanásobně překračuje jejich zákonnou povinnost (1 % výměry).

Dlouhodobě neuspokojivý rozsah poškození lesa zvěří dokládají opakované, a státem nákladně financované Inventarizace škod zvěří (IŠZ) i Národní inventarizace lesů (NIL).

Myslivecké statistiky zároveň prokazují stále narůstající početnost spárkaté zvěře také na republikové úrovni.

Podle krajské statistiky je na území Libereckého kraje lovena například jelení zvěř každoročně v rozsahu více než 2násobku normovaného stavu, dančí zvěř více než 1,5násobku, mufloní zvěř zhruba ve výši normovaného stavu a srnčí zvěř ve výši 0,7násobku normovaného stavu. Stavy spárkaté zvěře přitom neklesají, což dává tušit její skutečnou početnost. Tato situace přitom v Libereckém kraji trvá již minimálně dvacet let.

Problematika nadměrných stavů spárkaté zvěře a jí způsobovaného neúměrného poškození lesů byla též jedním z klíčových témat Národního lesnického programu II (NLP II), řešeného klíčovou akcí č. 11. Toto téma se zároveň prolínalo i několika dalšími ekonomickými i environmentálními klíčovými akcemi. Jednoznačným doporučením vzešlým z NLP II bylo změnit mysliveckou legislativu.

Současně platná legislativa se po celou dobu její účinnosti projevila jako zcela nefunkční. Stát není schopen veřejný zájem na rovnováze mezi zvěří a prostředím, potažmo lesem, ani kontrolovat, ani vynutit. Státní správa na všech úrovních včetně té vrcholné neplní svou funkci a nemá v rukou efektivní nástroje pro řešení situace.

V kontextu probíhající změny klimatu a rozvíjející se lesní kalamity nevídaného rozsahu je zásadní změna přístupu státu nanejvýš aktuální. Zvyšování druhové pestrosti lesů jako základního adaptačního opatření, ani obnova kalamitních holin není při současné početnosti zvěře a míře poškození možná.

Je ohrožena samotná existence lesa s dalekosáhlými důsledky na stabilitu krajiny včetně jejího vodního režimu, klimatické funkce, funkce půdoochranné, rekreační a dalších.

Vyzýváme proto odpovědné státní činitele, aby neprodleně přijali skutečně účinná opatření, jimiž bude dosaženo nápravy výše popsaného stavu.

Celý text ke stažení

Podpis prohlášení

Seznam signatářů

Více informací

Kryštofovo Údolí, 21.9.2018, zpráva o akci

Novinky, Pro členy PSB, Pro lesníky, Pro veřejnost

V obecním lese obce Kryštofovo Údolí proběhl 21.9.2018 jednodenní terénní seminář s pochůzkou ve stopách semináře před 10 lety. Součástí pochůzky bylo představení Demonstračního objektu nepasečného hospodaření a vybrané demonstrační plochy.

Jan Duda, který nás celý den provázel a prezentoval jednotlivé ukázky, na závěr vycházky v malebném koutě nad Kryštofovým Údolím pronesl tato slova:

Velevážení pánové!

Přikládám dnešní naší poradě velikou důležitost, neboť tato má býti mezníkem mezi systémem lesního hospodářství, který se neosvědčil a mezi systémem novým, více k přírodě se vracejícím.
Příroda sama ve svém mocném rozmachu ukázala nám kalamitou mniškovou cestu velmi zřetelně. Do lesa zavlečena byla nervosita moderní, výdělečné a rychlého zisku chtivé doby a my chceme tam zavésti rozumným přikloněním se k přírodě zase klid. Chceme též odložiti pohodlnost, která též byla velkou příčinou sázení rozsáhlých smrčin bez ohledu na stanoviště a chceme zakládati a pěstovati les přirozený, který klade ovšem na lesního hospodáře veliké požadavky.
Jenom les přirozeně založený a pěstěný snese kritiku těch, kteří po nás přijdou. Vše nepřirozené a přírodu znásilňující se vymstí a v lese zvlášť katastrofálně.
Nejsem nepřítelem smrku, naopak zdůrazňuji, že budeme smrkové porosty dále zakládati, ale rozumně a po zralé úvaze a omezíme je na místa, kam patří.

(Slova lesmistra Josefa Sekaniny, který je přednesl jako součást referátu na členské schůzi Ústřední jednoty Československého Lesnictva v Praze dne 19. února 1922, publikováno v 1. ročníku časopisu Lesnická práce z roku 1922, str.182)

V celém průběhu exkurze účastníci diskutovali také o škodách zvěří a jejich přetrvávajícím limitujícím vlivu na hospodaření a stav lesa. Na základě této diskuse Jan Duda navrhl text prohlášení, jež předkládáme účastníkům exkurze k vyjádření souhlasu:

Text prohlášení

Fotogalerie

Průvodce exkurzí ke stažení

Více informací

Seminář, Křtiny, 14.9.2018

Novinky, Pro členy PSB, Pro lesníky

Ve Křtinách proběhl 14.9.2018 odborný seminář na téma Nepasečné hospodaření a jeho možnosti při zvyšování adaptability lesů ve zhoršujících se klimatických podmínkách. Možnosti tohoto způsobu hospodaření byly názorně předvedeny nejen přednesenými příspěvky jednotlivých lektorů, ale i na praktických příkladech v konkrétních porostech ŠLP Křtiny. Navíc došlo k zajímavé diskusi, která mj. velmi důrazně upozornila na přemnožení zvěře v mnohých oblastech ČR, jeho limitující vliv vzhledem k nezbytnému zavádění adaptačních opatření a nečinnost MZe v řešení tohoto problému.

Celá zpráva

Sborník

Průvodce

Zvukové záznamy diskusního příspěvku Josefa Fanty

Více informací

Mezinárodní ideová konference „Budoucnost evropských lesů“

Novinky, Pro členy PSB, Pro lesníky

V termínu od 18. do 21. února 2018 se v České republice konala mezinárodní ideová konference na téma minimalizace rozvratu a ohrožení a zvýšení odolnosti hospodářských lesů spolupořádaná Evropským lesnickým institutem (EFI, kancelář Bonn) a spolkem Pro Silva Bohemica (PSB).

Ideová konference byla prvním mezinárodním setkáním pod záštitou projektu SURE, jehož řešení začalo k lednu tohoto roku, doba jeho trvání jsou 3 roky. Klíčová je náplň tohoto projektu – jelikož jde o téma pro PSB dlouhodobě blízké a závažné, byla právě PSB zcela logicky vyzvána ke spolupráci. Tématem byla otázka rozvratu hospodářských lesů (biotickými či abiotickými činiteli) a cesty k posílení rezistence a resilience evropských hospodářských lesů – tedy cesty, jak tyto rozvraty minimalizovat a jak jim předcházet ve smyslu naplnění jednak principů vyrovnanosti, trvalosti a bezpečnosti produkce, ale i ve smyslu plnohodnotného plnění všech mimoprodukčních funkcí. Jelikož již z popisu vyplývá, že si projekt klade za cíl řešit tuto otázku v rámci celého evropského prostoru, odpovídal tomu i rozsah zúčastněných zemí – konkrétně celkem 17 (včetně ČR). Namátkově Norsko, Irsko, Velká Británie, Portugalsko, Řecko, Rakousko, Polsko, pobaltské státy, Francie, Slovinsko a další. Donorem tohoto projektu je německé spolkové ministerstvo zemědělství (BMEL), jež bylo na akci zastoupené v osobě náměstka ministra, pana Haußmanna. I samotná Pro Silva byla reprezentována svými čelnými představiteli – za PSB předsedou Milanem Hronem a místopředsedou Tomášem Vrškou, za Pro Silva Europa pak prezidentem Eckartem Senitzou. Z české strany byli přítomni také zástupci ÚHÚL, LČR, soukromých vlastníků a správců lesa (např. APHA), dále byli přítomni (nebo se do pořádání formou přípravy exkurzí aktivně zapojili) zástupci VLS, divize Horní Planá; NP Šumava a Městských lesů Volary; bohatě byla zastoupena sféra českého lesnického výzkumu – MENDELU, VÚLHM (VS Opočno) a CzechGlobe.

Klíčovými výstupem tohoto, v rámci projektu SURE skutečně prvního počinu, byla formulace a vytvoření sítě lokálních zástupců a partnerů EFI (pro Českou republiku to bude právě Pro Silva Bohemica) jakožto lokálních koordinátorů propojujících veškeré konkrétní aktivity a samotné EFI. V rámci konkrétních aktivit má pak jít především o vytvoření sítě lokalit (tj. majetků, výzkumných ploch apod.), který mohou být jakkoliv do projektu (a do naplnění cílů) zahrnuty. Půjde tedy především o konkrétní majetky a území, kde se buď zvládnutí rozvratu podařilo alespoň zpomalit, nebo kde se mu formou aktivní prevence při hospodaření úspěšně předchází, nebo kde k rozvratům v rámci konkrétních přírodních podmínek a daným disturbančním faktorem došlo a nyní jsou činěny kroky k nápravě (ve všech zmíněných případech z toho plynoucími konkrétními zkušenostmi). Stejně tak je nanejvýš žádoucí propojení vědecké sféry, která se řešením konkrétních dílčích otázek přímo zabývá, a začlenění těchto rozličných poznatků do celého systému. Pochopitelně s ohledem na plošný rozsah Evropy se jedná o velmi pestrou směsici přírodních podmínek a činitelů rozvratu hospodářských lesů, kdy na jedné straně v mediteránní oblasti se pozornost zainteresovaných bude ubírat na výměnu vzájemných zkušeností a prohloubení spolupráce v otázce boje s lesními požáry, zatímco v oblasti střední Evropy na boj s větrnými kalamitami a následnými gradacemi hmyzích škůdců apod. Pro Silva Bohemica je cenných partnerem EFI i proto, že nezávisle na těchto aktivitách v posledním období pracuje na vytváření demonstračních objektů nepasečného hospodaření dle principů Pro Silva (rozsáhlé organizační celky obhospodařované v duchu těchto principů), i zakládání tzv. DONH (demonstračních objektů nepasečného hospodaření) – menších území (1 – 2 oddělení) v různých fázích převodu na nepasečné hospodaření doplněné o inventarizaci na trvalé zkusné, tzv. „demonstrační ploše“.

Na další vývoj a formy spolupráce PSB a EFI se již nyní velmi těšíme.

Pavel Bednář

Fotogalerie

Více informací

Invitation to the annual meeting 2018 in Weimar 20. – 23.6.2018

News, Novinky, Pro členy PSB

Dear Pro Silva administrators, dear presidents, dear collegues

In the name of ANW Germany and in the name of Pro Silva I hereby send the Invitation to the annual meeting 2018 in Weimar (Germany).
Enclosed you find the detailled programme and the registration form.
PLEASE note that the registration is open now and ends at the end of March. The hotel rooms must be booked individually !
Please coordinate in your national organisation and send the form in soon.
There is a contingent of around 45 beds available.
Looing forward to meet You in Weimar !

Best wishes
Eckart Senitza
President Pro Silva Europa

Poitschach 2
9560 – Feldkirchen
Austria
+43-664-4416214
eckart@senitza.at
president@prosilva.org

Poznámka: Zasedání je určeno pro max. 2 delegáty z vedení jednotlivých národních poboček

Pozor: Byla nám doručena oprava čísla účtu pro platbu účastnického poplatku, viz opravená příloha.

Program

Více informací

Informace z Pro Silva Europa: Newsletter 2018/1

Novinky, Pro členy PSB

Stručný překlad

Přílohy:
Pro_Silva_Memorandum_Alex_Held_2018_1.pdf 314 KB
Membership_Fee_Structure_V3_1.pdf 90,9 KB
PP_ProSilvaAnnualMeeting2017_1.pdf 280 KB

Dear Pro Silva Administators and Collegues !

Hereby I want to inform you about some news concerning ProSilva activities.

1) New Pro Silva Administator

Lucie Vitkova resigned from her position as Pro Silva Administrator in the end of November due to private reasons.
We thank her for work done and wish good luck for future projects (private and work).

As new Administator we will appoint Alex Held from Germany, who already participated in our last meeting in Romania.
You will find some more information about him in our website

Administrator: Alexander Held (Germany)

2) New Membership Fees:

In our last meeting in Romania (Sibiu) we confirmed a new membership fee system, which is based on the individual member number in our member countries instead of the forest area covered. So the result for some countries is a reduced fee and for some (e.g. Austria) a raised one.
The calcultaion is based on 200,- € as minimum fee + 1,5 € per individual member with two exeptions:

ANW Germany has a federal structure, where the budget of ANW Deutschland covers just a percentage of the individual numbers in their member
organisations in the different german federal countries.
Pro Silva Netherland is part of the forest society. Therefore their member number does not cover the approximatly 100 interested people that participate in the ProSilva activities.

We don’t accept regular members without payments any more ! So the minimum fee for those countries with just a few individual members will be 50 ,- € / year. If you don‘ t pay that minimum amount you will be treated as associated members without any vote in our meetings.
You will also be listed as associate members and not full members on our website in the future.

The countries Albania, Bulgaria, Estonia, Finland, Norway, Poland and USA did not pay the last years. If they want to stay
as regular members they have to pay a minimum of 50,‐ € per year or they will be treated as associate members.

You will recieve the invoices by Anne Hürzeler within the next days.

We will offer associate membership also to those countries and organisations that want to have a nearer contact in the future also from outside of Europe.

3) Annual Meeting 2018

The next annual meeting will be held in Weimar (Germany) between 20th and 23rd June 2018. The detailed planning for the annual meeting in Weimar is finished, the english translation of the programme will be done in the next days and after that you will recieve it. We invited some people from the European Commission as well as Members of European Parliament, hopefully some will join our official meeting and discussions.
Of course we will be happy to have all countries representatives among us.

4) Translations:

The booklet „Pro Silva Silviculture“ of Pro Silva Wallonie will be translated to German and printed for distribution amoung our members and interests.
The booklet is also available in French and English language. If there is interest in some paper copies, please ask.

The „Pro Silva Principles“ have been translated to Spanish language and will be reprinted in 4 languages soon.

5) Projects:

Hereby I want to ask you if you are allready involved in some projects (national, international) currently or if you are acting in some projects as partners.
I think that projects can help us all for future developement and acceptance as an european organisation.

Please send me some short information about the projects and some web-links for more information.
For examples in Italy there is the a project in training for marking in pine forests. In Belelux they want to set up a project for silvicultural trainings.
Please sent me some information to publish on the website www.prosilva.org

I want to encourage you all to develop new projects or project partnerships in the future for strengthening the coherence of our network.

6) Website

We want to establish the website as a forum for all our activities. So please send me some news form your country (togehter with some photos)
We want to encourage you for feedback and further contacts during the year.
Our contact should not be reduced to one annual meeting per year.

Is send you my presentation from Sibiu as to remember my visions for further developement !

We will redesign our website following the template that we developed for www.prosilvaaustria.at

7) International meetings:

I will participate at the international meeting in Pisek (Czech Republic) between February 18th and 21st. EFI togehter with Silva Bohemica are organising a  Kick-Off-Workshop for the project  SURE, SUstaining and Enhancing REsilience of European Forests.

The next  “European Network INTEGRATE” meeting – organized from Czech ministry and the Forest Management Institut and the state forests of the Czech Republic – will take place betweeen March 20th-21st in Pilsen.

Information about the InForMar Kick off Meeting in Bonn from December 2017 you can find under www.informar.eu/2017

EFI produced a film about the integration of nature conservation acpects into forest management

In German: http://integrateplus.eu/index_de.html
In English: http://www.integrateplus.eu/

These meetings offer a perfect chance for ProSilva to position itself as a project partner for european projects. Pro Silva is the network of practitioners that is needed by scientists. Our network can offer good impulses for further scinetific approaches.

Our slogan „Integrated forest management for resilience and sustainability across 25 countries“ and the titel of the  20 years anniversary in Slovenia (2009) „linking practice, science and educational outreach for advancing close-to-nature forest management“ express this approach.
Just this should be our task. So please support our „project“ and further developement !

PLEASE Tell me who of your representatives will act as  ProSilva Administrator to exchange information between „ProSilva“ and your country’s organisation. – Alex Held will keep this process alive and progressive in the future.

All the best in the meantime

Best wishes
Eckart

Eckart Senitza
President Pro Silva Europa

Poitschach 2
9560 – Feldkirchen
Austria
+43-664-4416214
eckart@senitza.at
president@prosilva.org
www.prosilva.org

Přílohy:
Pro_Silva_Memorandum_Alex_Held_2018_1.pdf 314 KB
Membership_Fee_Structure_V3_1.pdf 90,9 KB
PP_ProSilvaAnnualMeeting2017_1.pdf 280 KB

Více informací