Články v kategorii „Pro lesníky“

Příspěvky pro lesníky a odbornou veřejnost

Lokalizace demonstrační plochy v terénu

Pro lesníky

Demonstrační plochy (DP) jsou stabilizované čtvercové plochy o rozměru strany 100 m uvnitř  DONH. Na DP je provedeno vstupní celoplošné dendrometrické šetření a předpokládá se periodické opakování. V terénu jsou DP stabilizovány pomocí geodetického mezníku, který odpovídá rohovému bodu č. 3. Tento bod je v mapce fotobodů zvýrazněn čtverečkem a vztahují se k němu zeměpisné souřadnice S-JTSK uvedené v tabulkovém popisu DP. Současně jde o bod uvedený značkou v přehledové mapě v mapovém portálu Google a v situačních mapkách jednotlivých DONH na portálu mapy.cz.

Fotobody č. 1 a 2 jsou v terénu stabilizovány ocelovou trubkou. Jsou umístěny vždy v ose čtvercové plochy, která je nejblíž S-J směru, každý z bodů je vzdálen 20 m kolmo od okraje DP.

Strom poblíž každého ze čtyř rohů DP je označen dvěma žlutými pruhy, strom poblíž středu každé ze stran je označen jedním žlutým pruhem.

Příklad mapy fotobodů:

 

Více informací

Komentář k vládní novele Zákona o myslivosti (ZoM)

Novinky, Pro lesníky, Pro veřejnost

Probíhající změna klimatu představuje výraznou komplikaci a ztížení podmínek k životu nejen naší generace, ale zejména pro naše potomky. Se změnami našeho přístupu nelze otálet, musíme je zahájit a účinně provádět už nyní. Dosud bezvýsledná diskuze o neúměrném poškozování lesů a krajiny zvěří a předkládání návrhů na zmírnění tohoto opravdu tíživého problému zabrala podstatnou část života mnoha lesníků, myslivců i pracovníků státní správy.

Po přijetí dosud užívané právní úpravy v roce 2001 začaly paradoxně stavy už tak mnohde přemnožené zvěře spárkaté (která způsobuje největší škody) stoupat, zatímco stavy zvěře drobné, která je také důležitá pro zdravé fungování krajiny, klesat. Na tomto trendu nic nezměnily ani časté metodické pokyny z pera MZe.
Neudržitelný stav vyvrcholil vloni na podzim přijetím nové právní úpravy, která jde k jádru problému, leč obtížnější a složitější cestou, než široce prodiskutovanou a na správných principech připravenou, zcela novou normou. Nyní je předkládán pokus o dočasné řešení, v mnoha aspektech správné. Jsou zde ale části zbytečně snižující jeho účinnost a komplikující vztahy mezi držiteli a uživateli honiteb:

1. V předkládané novele není v obecných zásadách chovu uložena uživateli základní povinnost udržovat takové stavy zvěře, aby lesy nebyly nadměrně poškozované.

2. Jedním ze zdůrazňovaných a sporných momentů při loňském hlasování byla práva vlastníků pozemků. Přesto novela neusnadňuje vlastníkům pozemků přístup k výkonu práva myslivosti. Nerozšiřuje jim možnosti lovit na vlastních pozemcích, ani nedochází k požadovanému snížení minimální výměry vlastní honitby. Součástí předkládané novely nejsou vyhlášky, které mohou zásadně zákon v praxi (de)formovat a nelze tedy s určitostí posoudit její dopady. Chybí především parametry únosnosti poškození lesa.

3. Nejsou zcela zřejmé kompetence státní správy myslivosti. Kdy státní správa myslivosti bude MUSET konat ve prospěch vyváženého stavu mezi zvěří a prostředím?

4. Novela při své dosavadní obecnosti a neúplnosti neukazuje, jak bude veřejný zájem na vyváženém stavu mezi zvěří a prostředím uplatňován na majetku státu (téměř polovině rozlohy lesů ČR).

Díky několika korektním a konstruktivním jednáním s předkladatelem se podařilo v mnoha aspektech dosáhnout konsenzu. Využijme zbývajícího času k upřesnění a doplnění předkládaného návrhu.

Milan Hron
předseda Pro Silva Bohemica

 

Text TZ ke stažení

Více informací