Články v kategorii „Pro lesníky“

Příspěvky pro lesníky a odbornou veřejnost

Mezinárodní ideová konference „Budoucnost evropských lesů“

Novinky, Pro členy PSB, Pro lesníky

V termínu od 18. do 21. února 2018 se v České republice konala mezinárodní ideová konference na téma minimalizace rozvratu a ohrožení a zvýšení odolnosti hospodářských lesů spolupořádaná Evropským lesnickým institutem (EFI, kancelář Bonn) a spolkem Pro Silva Bohemica (PSB).

Ideová konference byla prvním mezinárodním setkáním pod záštitou projektu SURE, jehož řešení začalo k lednu tohoto roku, doba jeho trvání jsou 3 roky. Klíčová je náplň tohoto projektu – jelikož jde o téma pro PSB dlouhodobě blízké a závažné, byla právě PSB zcela logicky vyzvána ke spolupráci. Tématem byla otázka rozvratu hospodářských lesů (biotickými či abiotickými činiteli) a cesty k posílení rezistence a resilience evropských hospodářských lesů – tedy cesty, jak tyto rozvraty minimalizovat a jak jim předcházet ve smyslu naplnění jednak principů vyrovnanosti, trvalosti a bezpečnosti produkce, ale i ve smyslu plnohodnotného plnění všech mimoprodukčních funkcí. Jelikož již z popisu vyplývá, že si projekt klade za cíl řešit tuto otázku v rámci celého evropského prostoru, odpovídal tomu i rozsah zúčastněných zemí – konkrétně celkem 17 (včetně ČR). Namátkově Norsko, Irsko, Velká Británie, Portugalsko, Řecko, Rakousko, Polsko, pobaltské státy, Francie, Slovinsko a další. Donorem tohoto projektu je německé spolkové ministerstvo zemědělství (BMEL), jež bylo na akci zastoupené v osobě náměstka ministra, pana Haußmanna. I samotná Pro Silva byla reprezentována svými čelnými představiteli – za PSB předsedou Milanem Hronem a místopředsedou Tomášem Vrškou, za Pro Silva Europa pak prezidentem Eckartem Senitzou. Z české strany byli přítomni také zástupci ÚHÚL, LČR, soukromých vlastníků a správců lesa (např. APHA), dále byli přítomni (nebo se do pořádání formou přípravy exkurzí aktivně zapojili) zástupci VLS, divize Horní Planá; NP Šumava a Městských lesů Volary; bohatě byla zastoupena sféra českého lesnického výzkumu – MENDELU, VÚLHM (VS Opočno) a CzechGlobe.

Klíčovými výstupem tohoto, v rámci projektu SURE skutečně prvního počinu, byla formulace a vytvoření sítě lokálních zástupců a partnerů EFI (pro Českou republiku to bude právě Pro Silva Bohemica) jakožto lokálních koordinátorů propojujících veškeré konkrétní aktivity a samotné EFI. V rámci konkrétních aktivit má pak jít především o vytvoření sítě lokalit (tj. majetků, výzkumných ploch apod.), který mohou být jakkoliv do projektu (a do naplnění cílů) zahrnuty. Půjde tedy především o konkrétní majetky a území, kde se buď zvládnutí rozvratu podařilo alespoň zpomalit, nebo kde se mu formou aktivní prevence při hospodaření úspěšně předchází, nebo kde k rozvratům v rámci konkrétních přírodních podmínek a daným disturbančním faktorem došlo a nyní jsou činěny kroky k nápravě (ve všech zmíněných případech z toho plynoucími konkrétními zkušenostmi). Stejně tak je nanejvýš žádoucí propojení vědecké sféry, která se řešením konkrétních dílčích otázek přímo zabývá, a začlenění těchto rozličných poznatků do celého systému. Pochopitelně s ohledem na plošný rozsah Evropy se jedná o velmi pestrou směsici přírodních podmínek a činitelů rozvratu hospodářských lesů, kdy na jedné straně v mediteránní oblasti se pozornost zainteresovaných bude ubírat na výměnu vzájemných zkušeností a prohloubení spolupráce v otázce boje s lesními požáry, zatímco v oblasti střední Evropy na boj s větrnými kalamitami a následnými gradacemi hmyzích škůdců apod. Pro Silva Bohemica je cenných partnerem EFI i proto, že nezávisle na těchto aktivitách v posledním období pracuje na vytváření demonstračních objektů nepasečného hospodaření dle principů Pro Silva (rozsáhlé organizační celky obhospodařované v duchu těchto principů), i zakládání tzv. DONH (demonstračních objektů nepasečného hospodaření) – menších území (1 – 2 oddělení) v různých fázích převodu na nepasečné hospodaření doplněné o inventarizaci na trvalé zkusné, tzv. „demonstrační ploše“.

Na další vývoj a formy spolupráce PSB a EFI se již nyní velmi těšíme.

Pavel Bednář

Fotogalerie

Více informací

Anketa LP

Články v LP, Novinky, Pro členy PSB, Pro lesníky

Nezkrácená verze odpovědí předsedy PSB Milana Hrona na anketní otázky Lesnické práce. Vyjde v čísle 1/2018.

Celý text

Více informací

Nejbližší akce

Novinky, Pro členy PSB, Pro lesníky

  • 23.8.2019 – Strategie obnovy lesa na velkých kalamitních holinách. Spolupořadatelé: Lesní družstvo Svazu obcí Velká Bíteš a Technologická platforma při MZe
  • 27.-31.8.2019 – Studijní cesta do výběrných lesů ve Švýcarsku
  • 11.10.2019 – opakování jednodenní exkurze z 25.-26.10.2018 (jen venkovní exkurze): DEMONSTRAČNÍ OBJEKTY NEPASEČNÉHO HOSPODAŘENÍ V ČR: 25 let přestavby stejnorodých a stejnověkých porostů smrku ztepilého a uplatnění principů Pro Silva na LÚ Kocanda. Penzion Cikháj.
Více informací

Novinky, Pro lesníky

Článek předsedy PSB informuje o průběhu semináře ve Křtinách 7.-8.9.2017.

Celý článek

Více informací

Informace z ANW – Deutschland

Pro členy PSB, Pro lesníky

Dear ProSilva members, dear all,

attached you will find the status quo of the BioWild-Project, initiated by the German ProSilva association called Arbeitsgemeinschaft Naturgemäße Waldwirtschaft (ANW), dealing with the disequilibrium of ungulates and forest regeneration as well as with biodiversity issues in managed forests.

Please feel free to forward our information to your national ProSilva members, to put a resume or even a translation of the attached article into your ProSilva newsletter, etc… In case of a reprint please don’t forget to mention the following phrase: ‘This article first appeared in the newsletter of the Continuous Cover Forestry Group (see http://www.ccfg.org.uk/ ) in March 2017’.

If you need a Word copy of this document or some photos, please feel free to contact the project office.

Much more information (mostly in German but also in English and French language) about our specific hunting regimes, our 496 control plots and the vegetation monitoring program is available on our homepage. Link: www.biowildprojekt.de .

Kind regards,

Stefan Schneider

PS: Many thanks to Bill Mason and Mandy Clinch from the British Continuous Cover Forestry Group for their precious comments and their support releasing the attached contribution.

Stefan SCHNEIDER

Projektmanager

ANW Deutschland e. V.
Projektbüro BioWild
Wormbacher Straße 1
57392 Schmallenberg

Tel: 00 49 29 72 / 98 49 379
E-Mail: waldwild@anw-deutschland.de

BioWild-Homepage: www.biowildprojekt.de

příloha

Více informací

Milan Hron, Aleš Erber: Nepasečné lesy a lesnictví na Slovensku

Články v LP

LP 9/2016

Během dvaceti let existence spolku navštívila Pro Silva Bohemica skoro všechny evropské země, kde se můžeme inspirovat a dozvědět více o pohnutkách, historii, praxi a významu nepasečného hospodaření. Někde jsme špičkové výsledky podložené dlouholetou zkušeností a výzkumem očekávali jaksi samozřejmě (Rakousko, Německo, Francie, Itálie…), jinde byla většina z nás velice překvapena, jak daleko se tamní lesníci v myšlení a výstavbě porostů dostali (Chorvatsko, Slovinsko, Belgie, Nizozemí…). Letos jsme si s příjemným pocitem historické sounáležitosti vybrali Slovensko.

Celý článek

Fotky

Více informací