Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Asociace soukromého zemědělství ČR

Ekologické lesnictví, internetový časopis, založený a redigovaný Miloslavem Singerem

FLD ČZU – Katedra pěstování lesů

Fofr Films – Do lesa s kamerou, pěkně pomalu, žádný fofr. Blog Karla Svobody a Lucie Svobodové s naučnými filmy o PBLH – z vlastní dílny

Hnutí Duha

IFER s.r.o.

Inventarizace škod zvěří na lesním hospodářství České republiky

Závěrečná zpráva

Mapové přílohy

Článek v LP, ve kterém je také u některých parametrů porovnání s předchozími čtyřmi inventarizacemi

LDF MZLU – Ústav zakládání a pěstění lesů

Lesnický management a ochrana biodiverzity. Petr Kjučukov, disertační práce, ČZU v Praze, 2022

Lesodiverzita, webové stránky věnované biotopovým stromům, aplikace pro evidenci a popis biotopových stromů v terénu

Nové od 27.5.2024: Les patří přírodě – informační web pro drobné vlastníky lesů, kteří ze svého lesa nechtějí ekonomický užitek a ponechávají jej samovolnému vývoji

Lesy České republiky, s. p.

Management mrtvého dřeva v hospodářských lesích. Certifikovaná metodika. Bače, Svoboda, VÚLHM 2016

Ministerstvo zemědělství

Ministerstvo životního prostředí

Ozdravíme naše lesy, film z roku 1952, na kterém se podílel Hugo Konias

Platforma pro krajinu

Pralesy.cz

www.prirodatv.cz – nový portál o přírodě

Přírodě blízké lesnictví – internetový časopis

REMOTE (REsearch on MOuntain TEmperate) Primary Forests je projekt věnující se výzkumu primárních temperátních horských lesů

Silvarium

SUSTREE – Projekt Conservation and sustainable utilization of forest tree diversity in climate change. V rámci projektu byl vytvořen propagační film, informující o projektu, zaměřeném na podporu asistované migrace lesních dřevin za účelem zvýšení adaptability lesů na důsledky klimatické změny

Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny – zveřejňuje na svém webu m.j. naučná videa o přírodě blízkém hospodaření, např. Dauerwald v kostce

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.

Zprávy lesnického výzkumu (VÚLHM)