Odkazy na tuzemské internetové zdroje-opraveno

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Asociace soukromého zemědělství ČR

FLD ČZU – Katedra pěstování lesů

IFER s.r.o.

Inventarizace škod zvěří na lesním hospodářství České republiky

Závěrečná zpráva

Mapové přílohy

Článek v LP, ve kterém je také u některých parametrů porovnání s předchozími čtyřmi inventarizacemi

LDF MZLU – Ústav zakládání a pěstění lesů

nové: Lesnický management a ochrana biodiverzity. Petr Kjučukov, disertační práce, ČZU v Praze, 2022

Lesy České republiky, s. p.

nové: Management mrtvého dřeva v hospodářských lesích. Certifikovaná metodika. Bače, Svoboda, VÚLHM 2016

Ministerstvo zemědělství

Ministerstvo životního prostředí

Ozdravíme naše lesy, film z roku 1952, na kterém se podílel Hugo Konias

Platforma pro krajinu

Pralesy.cz

nové: www.prirodatv.cz – nový portál o přírodě

Přírodě blízké lesnictví – internetový časopis

REMOTE (REsearch on MOuntain TEmperate) Primary Forests je projekt věnující se výzkumu primárních temperátních horských lesů

Silvarium

SUSTREE – Projekt Conservation and sustainable utilization of forest tree diversity in climate change. V rámci projektu byl vytvořen propagační film, informující o projektu, zaměřeném na podporu asistované migrace lesních dřevin za účelem zvýšení adaptability lesů na důsledky klimatické změny

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.

Zprávy lesnického výzkumu (VÚLHM)