Články v kategorii „Novinky“

Test popisku kategorie

Vzor nájemní smlouvy pro společenstevní honitby

Novinky, Pro lesníky, Pro veřejnost

Nepromarněte příležitost změnit nájemní smlouvu vaší honitby! Důležité sdělení pro členy honebních společenstev!

V řadě honiteb končí platnost nájemních smluv 31. 3. 2023. V souvislosti s tím budou probíhat valné hromady honebních společenstev, kde budou schvalovány nové nájemní smlouvy.

V případě, že nevyužijete této příležitosti, může dojít k zakonzervování problémů na dalších 10 let.

Doporučujeme následující postup:

  1. Zjistěte termín a místo konání valné hromady honebního společenstva, např. dotazem u honebního starosty, a hlídejte si úřední desku obcí spadajících do honitby.
  2. Kontaktujte předem další vlastníky, kteří řeší nebo trpí nadměrnými škodami jako vy – pravděpodobně nebudete sami – a seznamte je s možným postupem.
  3. Zúčastněte se valné hromady v maximálním počtu vlastníků, od podílových spoluvlastníků si zajistěte plnou moc. Každý započatý 1 ha honebních pozemků = 1 hlas.
  4. Navrhněte a prosazujte do nových smluv důležitá ustanovení – viz odkazy níže. Věnujte zvýšenou pozornost zeleně podbarveným pasážím ve vzoru nájemní smlouvy – pokud je využijete, významně posílíte svá práva a ochranu svého majetku.
  5. Šiřte tuto informaci dalším vlastníkům.
Více informací

Ocenění pro Tomáše Vršku

Novinky, Pro lesníky

Již popáté byly uděleny Ceny AOPK ČR. V kategorii Počin cenu získal docent Tomáš Vrška a Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny za rozvíjení zásad přírodě blízkého hospodaření v teorii i praxi. Cenu v kategorii Osobnost si odnesl za celoživotní práci profesor Bedřich Moldan.

Více informací

PF 2023

Novinky

Výbor Pro Silva Bohemica přeje všem členům a členkám PSB i všem příznivcům přírodě blízkého hospodaření hezké svátky a mnoho štěstí v novém roce.

Více informací

Doporučení ke způsobům užívání honiteb

Novinky, Pro lesníky, Pro veřejnost

V sekci „Škody zvěří“ jsou doporučení Jiřího Kamlera a Martina Flory (aktualizováno dle připomínek), která se týkají jak obecně forem užívání honiteb, tak doporučení konkrétních ujednání v případě, že se držitel honitby rozhodne honitbu pronajímat. Letité zkušenosti ukazují, že pronajímání honiteb není právě nejvhodnější formou, pokud chceme dosáhnout vyváženého vztahu mezi zvěří a lesem…

Více informací

Webinář „Přenos znalostí o přírodě blízkém hospodaření do lesnické praxe“

Novinky, Pro lesníky

Záznam z webináře 16.11.2022 v Praze (odkaz na pozvánku s programem): záznam – 1. část, záznam – 2. část. Cílem bylo posílit kapacitu lesníků realizovat přírodě blízké hospodaření prostřednictvím přenosu výstupů vědy a výzkumu do praxe a budováním vzájemné spolupráce s pomocí poradenství a vzdělávání.  Diskutovalo se o motivaci, potřebách, barierách a přístupech vlastníků lesů, včetně role vzdělávání, poradenství, spolupráce s vědou a výzkumem a rovněž o vzájemné spolupráci při přechodu k přírodě blízkým formám hospodaření v lesích. Další lesnické webináře najdete na Agronavigátoru.

 

Více informací

Jak začít hospodařit podle zásad Pro Silva

Novinky, Pro lesníky

Programové dokumenty Pro Silva (včetně těch na webu PSB) obsahují obecné principy hospodaření, vesměs uvedené hlavní zásadou – co největší využití přírodních procesů k vysoké ekonomické efektivnosti. Co to ale znamená pro praktického lesníka, vlastníka soukromého malolesa či studenta, kteří chtějí na svém pracovišti nebo ve svém lese začít takto hospodařit? Na tuto otázku se pokusili odpovědět autoři následujícího dokumentu: Jak začít hospodařit podle zásad Pro Silva

Více informací

Lesnický management a ochrana biodiverzity

Novinky, Pro lesníky

Petr Kjučukov se ve své disertační práci zabývá vztahem lesního hospodaření a biodiverzity, navrhuje minimální opatření pro ochranu biodiverzity v lesích a popisuje principy „ekologického lesnictví“ jako konceptu hospodaření zaměřeného na ochranu biodiverzity. Uvádí také návrh rámcové směrnice pro nový DONH Samechov na LZ Konopiště. Exkurzní průvodce DONH Samechov.

Více informací