Články v kategorii „Novinky“

Test popisku kategorie

Spustili jsme e-shop

Novinky

Pro Silva Bohemica spustila jednoduchý e-shop, kde si můžete objednat knihy a různý propagační materiál (zatím jen logo ve formě samolepky nebo placky). Kompletní nabídku a objednávkový formulář najdete pod novou záložkou E-SHOP v hlavním menu. V této chvíli jsou tam publikace, které jsme předávali účastníkům výroční členské schůze v Klokočné. Tyto publikace jsou pro členy zdarma, resp. za poštovné, menší množství máme pro volný prodej.

Více informací

Výroční členská schůze a exkurze na Klokočné

Novinky

Dne 11.9.2020 se uskutečnila jubilejní 25. výroční a současně volební členská schůze spojená s pochůzkou věnovanou 30. výročí vzniku demonstračního objektu Klokočná.
Členská schůze měla být původně 14.-15. května 2020 tradičně dvoudenní, se společenským večerem v rockovém klubu v Kostelci n.Č.l. Z důvodu pandemie nemoci covid-19 byla schůze odložena, a protože se očekávala druhá vlna pandemie (která se skutečně rozvinula, jak se ukázalo), byla schůze naplánována jako jednodenní a pouze v terénu.
Schůze tedy proběhla v krásném prostředí výjimečně pestrého lesa, na precizně upravené lesní skládce, za hezkého počasí a hojného počtu 78 účastníků, pod stany, s bezchybným ozvučením (Martin Koubek z Brna), občerstvením (Restaurace v Klokočné) a s hudebními vložkami tria NiTrio (housle + flétna + cembalo). Usnášeníschopnost byla zajištěna přispěním delegovaných hlasů (celkem 110 hlasů z 201 členů PSB).
Schůze měla vskutku slavnostní charakter. V jejím průběhu byly předány (již podruhé) Ceny Pro Silva Bohemica třem členům: Josefu Fantovi, Vladimíru Zatloukalovi a Vladislavu Ferklovi. Rovněž byly představeny a členům předány tři nové publikace: kniha Vladislava Ferkla „Může být nepasečný – výběrný způsob alternativou pro naše lesy?“, dále faksimile českého vydání knihy Henryho Biolleye „Hospodářské lesní zřízení na podkladě stálého průzkumu lesa, zvláště pak metoda kontrolní“ a nakonec publikace „Přestavba lesa vyžaduje lov„, inspirovaná „saským modelem“ řízení myslivosti.
O tom, jak moc si ceníme neformálního setkávání, svědčilo 28 ubytovaných účastníků výročky, kteří projevili zájem přijet o den dříve a setkat se k večernímu posezení v pivovaru v Kostelci s nezapomenutelným závěrem v úžasném prostředí sklepních prostor rockového klubu Barák.

Pozvánka
Výroční zpráva
Trasa exkurze
Fotky
Další fotky

 

Více informací

Workshop Praktické řešení problémů kalamitních holin,

Novinky

Srdečně Vás zveme na pracovně-výzkumný worshop zaměřený na řešení problému kalamitních holin a založení odolnějšího lesa pro 21. století, který se uskuteční 18. září v Rantířově u Jihlavy. Pro účastníky workshopu jsou zdarma zajištěny studijní materiály, oběd a občerstvení.

Lesy, kde bude terénní část workshopu probíhat, jsou v rodinném majetku člena Pro Silva Bohemica Vladimíra Matěje Šaška. Účastníci budou tomuto našemu kolegovi plánovat konkrétní způsob obnovy na kalamitních holinách. On si toho váží a hodlá se těmi projekty řídit. Za pár let uvidíme, co se jak daří.

Pozvánka a přihlašovací formulář

Více informací

Klokočná po 30 letech a 25. výroční členská schůze, pozvánka

Novinky

Srdečně zveme všechny členy a členky Pro Silva Bohemica na 25. výroční a současně volební členskou schůzi, kterou pořádáme na DONH Klokočná dne 11.9.2020. Letošní rok je současně třicátým rokem od zahájení přestavby lesa na tomto LÚ Vladislavem Ferklem. Akce se koná v odloženém termínu, původně měla proběhnout v květnu jako dvoudenní, ale z důvodu pandemie nemoci covid-19 musela být odložena. Nebezpečí spojené s pandemií stále není za námi, proto jsme se rozhodli akci uspořádat pouze jednodenní a jen ve venkovním prostředí skvěle vedených lesních porostů na Klokočné.

Akce je uzavřená, jen pro členy PSB, pozvané hosty a případné zájemce o přihlášení do spolku přímo na schůzi.

Pozvánka

Přihlašovací formulář

Formulář pro delegování hlasu (umožňuje také přihlášení na kandidátku do orgánů spolku a projevit zájem o práci v rozšířeném výboru)

Více informací

Komentář k vládní novele Zákona o myslivosti (ZoM)

Novinky, Pro lesníky, Pro veřejnost

Probíhající změna klimatu představuje výraznou komplikaci a ztížení podmínek k životu nejen naší generace, ale zejména pro naše potomky. Se změnami našeho přístupu nelze otálet, musíme je zahájit a účinně provádět už nyní. Dosud bezvýsledná diskuze o neúměrném poškozování lesů a krajiny zvěří a předkládání návrhů na zmírnění tohoto opravdu tíživého problému zabrala podstatnou část života mnoha lesníků, myslivců i pracovníků státní správy.

Po přijetí dosud užívané právní úpravy v roce 2001 začaly paradoxně stavy už tak mnohde přemnožené zvěře spárkaté (která způsobuje největší škody) stoupat, zatímco stavy zvěře drobné, která je také důležitá pro zdravé fungování krajiny, klesat. Na tomto trendu nic nezměnily ani časté metodické pokyny z pera MZe.
Neudržitelný stav vyvrcholil vloni na podzim přijetím nové právní úpravy, která jde k jádru problému, leč obtížnější a složitější cestou, než široce prodiskutovanou a na správných principech připravenou, zcela novou normou. Nyní je předkládán pokus o dočasné řešení, v mnoha aspektech správné. Jsou zde ale části zbytečně snižující jeho účinnost a komplikující vztahy mezi držiteli a uživateli honiteb:

1. V předkládané novele není v obecných zásadách chovu uložena uživateli základní povinnost udržovat takové stavy zvěře, aby lesy nebyly nadměrně poškozované.

2. Jedním ze zdůrazňovaných a sporných momentů při loňském hlasování byla práva vlastníků pozemků. Přesto novela neusnadňuje vlastníkům pozemků přístup k výkonu práva myslivosti. Nerozšiřuje jim možnosti lovit na vlastních pozemcích, ani nedochází k požadovanému snížení minimální výměry vlastní honitby. Součástí předkládané novely nejsou vyhlášky, které mohou zásadně zákon v praxi (de)formovat a nelze tedy s určitostí posoudit její dopady. Chybí především parametry únosnosti poškození lesa.

3. Nejsou zcela zřejmé kompetence státní správy myslivosti. Kdy státní správa myslivosti bude MUSET konat ve prospěch vyváženého stavu mezi zvěří a prostředím?

4. Novela při své dosavadní obecnosti a neúplnosti neukazuje, jak bude veřejný zájem na vyváženém stavu mezi zvěří a prostředím uplatňován na majetku státu (téměř polovině rozlohy lesů ČR).

Díky několika korektním a konstruktivním jednáním s předkladatelem se podařilo v mnoha aspektech dosáhnout konsenzu. Využijme zbývajícího času k upřesnění a doplnění předkládaného návrhu.

Milan Hron
předseda Pro Silva Bohemica

 

Text TZ ke stažení

Více informací

Regionální exkurze 19.6.2020 – Opavsko

Novinky, Pro lesníky

Další ze série regionálních exkurzí pořádaných členy PSB se uskutečnila 19.6.2020 v lesích v majetku Suverénního řádu Maltézských rytířů – Českého velkopřevorství v Raduni na Opavsku. Devět účastníků provázel Jaroslav Herman, správce maltézských lesů na severní Moravě (viz foto). Převážně smíšené lesy a zbytky smrkových lesů po kalamitě na živných stanovištích pod velkým tlakem zvěře naznačují výborné hospodaření předchozích revírníků i posledních maltézských lesníků. Současný správce na jejich práci navazuje se záměrem dosahování stabilního zisku pro vlastníka (v současné krizi alespoň neztrátového)  prostřednictvím nepasečných metod, maximálním využíváním přirozených procesů a snahou o bohaté struktury. Toto je v podstatě jediné zadání vlastníka. Výsledky by samozřejmě mohly být mnohem lepší, pokud by byly v oblasti přiměřené stavy zvěře. Síla přirozené obnovy lesa a přirozená tendence ke vzniku bohatých směsí včetně sukcesních dřevin se ukazuje v oplocenkách. Samozřejmostí je důkjladná síť vyklizovacích linek (po cca 30 m) a naprostů důsledný zákaz jakéhokoliv pojezdu mechanizmů mimo trvalé linky, a to včetně nahodilé a kalamitní těžby. Starost o trvalé udržování půdní úrodnosti zde mají jasně na vědomí.

Ing. Herman nás rovněž seznámil s bohatou historií řádu a s jeho současným charitativním působením.

Fotogalerie

Více informací

Otázky PSB pro MZe k novele ZoM

Novinky, Pro lesníky, Pro veřejnost

Myslivecká komise PSB připravila pro jednání se zástupci MZe otázky k chystané novele zákona o myslivosti (ZoM) a prováděcích předpisů. Mnohé návrhy změn ZoM připravené MZe vyvolávají pochybnosti o jejich účinnosti pro rychlé dosažení vyvážených stavů zvěře. PSB má zájem tyto pochybnosti vyjasnit a případné nedostatky v návrhu novely odstranit. Jednání proběhne v nejbližších dnech a otázky spolu s dalšími souvisejícími dokumenty zveřejňujeme k případným připomínkám.

Dokumenty ke stažení:

Otázky pro MZe k novele ZoM
Důvodová zpráva k novele ZoM s komentáři PSB
Teze prováděcích předpisů ZOM s komentáři PSB

Více informací

Regionální exkurze se rozběhly

Novinky, Pro lesníky

Dne 11.6.2020 se na Křivoklátsku uskutečnila první ze sérií regionálních exkurzí, zorganizovaná naším členem Markem Tumou. Exkurze v listnatých smíšených porostech na živných DB-BK stanovištích po 8 letech nepasečného hospodaření se zúčastnilo 16 lidí. K vidění a slyšení byly promyšlené cílevědomé zásahy lesníka směřující k co nejpestřejším strukturám, kterými je podmíněna vysoká bezpečnost a efektivita hospodaření.

Fotky z exkurze

Více informací