Články v kategorii „Pro lesníky“

Příspěvky pro lesníky a odbornou veřejnost

Aktivní management populací zvěře a jeho vliv na dynamiku odrůstání lesních kultur

Pro lesníky

Přednáška a článek Ing. Zdeňka Macháčka o zkušenostech a výsledcích více jak 20tiletého hospodaření se zvěří a lesem v honitbě Hradiště v Doupovských horách. Zdroj: Sborník z odborného semináře Efektivní způsoby managementu populací volně žijící zvěře a prevence vzniku škod, pořádaného ČLS dne 26.10.2022 v Kostelci nad Č.l.

Zveřejněno se souhlasem autora.

Více informací

Vhodné způsoby hospodaření se zvěří a její ochrana

Pro lesníky

ČMMJ za podpory Ministerstva zemědělství pořádala v roce 2021 semináře pro myslivce o nových poznatcích v oblasti vhodného způsobu hospodaření se zvěří. Přednášejícími byli doc. Ing. Tomáš Kušta, Ph.D. a Ing. Miloš Ježek, Ph.D.

Audio záznamy ze semináře k poslechu a stažení jsou zde: https://soundcloud.com/user-129225697

Doporučujeme zejména druhou část: https://soundcloud.com/user-129225697/druha-cast

Více informací

Seminář „Přenos znalostí o přírodě blízkém hospodaření do lesnické praxe“

Pro lesníky

Změna: seminář bude jen on-line. Pro Silva Bohemica spolupořádá 16.11.2022 v Praze prezenční i on-line seminář (odkaz na pozvánku s programem), jehož cílem je posílit kapacitu lesníků realizovat přírodě blízké hospodaření prostřednictvím přenosu výstupů vědy a výzkumu do praxe a budováním vzájemné spolupráce s pomocí poradenství a vzdělávání.  Seminář by měl být platformou pro výměnu znalostí a praktických zkušeností. Diskutovat se bude o motivaci, potřebách, barierách a přístupech vlastníků lesů, včetně role vzdělávání, poradenství, spolupráce s vědou a výzkumem a rovněž vzájemné spolupráci při přechodu k přírodě blízkým formám hospodaření v lesích.

Odkaz pro přihlášení:

Přenos znalostí o přírodě blízkém hospodaření do lesnické praxe | Agronavigátor (agronavigator.cz)

Přihlášení proveďte co nejdříve, nejpozději do 14. 11. 2022.

Více informací

Regionální exkurze – Bílý Potok v Jeseníkách, 20.10.2022

Novinky, Pro lesníky

Za účasti 35 lesníků proběhla exkurze na revíru Bílý Potok (Biskupské lesy), kterou připravil a vedl revírník Lukáš Mareček. Revír byl od začátku 90. let součástí LS Karlovice ve Slezsku, LČR, s.p., dnes je majetkem Ostravsko-opavské diecéze. Od 90. let se na tomto revíru zásluhou tehdejšího revírníka Petra Polácha neprovedla jediná holoseč a v nepasečném hospodaření pokračuje i staronový vlastník – církev – a dnešní revírník Lukáš Mareček. Jako obvykle při těchto akcích byla na každé ukázce příležitost k bohaté diskusi, např. o obnově lesa vedoucí k pestřejší druhové skladbě při využití přirozených procesů, o výchově ve stejnověkých smrčinách směřující k výrazné rozměrové a prostorové diferenciaci a samozřejmě i o limitech, které pro lesnictví představuje přemnožená zvěř.

Vybrané zpětné vazby účastníků (zkráceno, popř. upraveno):

Velmi poučná byla diskuze o výchovách smrku. Ať už to byly zásahy -40, ale i +40let, ze kterých vyplynuly zajímavé závěry s ohledem na potenciální (a do blízké budoucnosti) aktuální ohrožení kůrovcem. … Veškeré diskuze samozřejmě končí u managmentu odlovu zvěře. V tomhle případě má Lukáš obrovské štěstí a zároveň příležitost, že může se zvěří hospodařit ve vlastní režii. Na druhou stranu je to obrovská zodpovědnost … . Není šance se vymlouvat, že nájemce neloví atd., je to příležitost a je třeba ji … využít.

Které informace byste potřebovali lépe vysvětlit, doplnit: Plánování strukturujících výchovných zásahů ve smyslu, kolik m3 je v daném porostu moc/málo. Jak svědomitě naplánovat množství m3 do výchov tak, aby byly zásahy „akorát“ a nemuselo se do těch porostů v horizontu několika málo let vracet. Člověk má přirozenou vlastnost podhodnocovat, plánovat s předběžnou opatrností míň, ale v tomto případě by měla platit zásada plánovat „víc“. Pustit do těch porostů více světla, samozřejmě diferencovaně po porostu tak, aby zásah nebyl po celé ploše uniformní. Tím je naplánování intenzity složitější. Pro mě byla dále bohužel velmi krátká diskuze na významu ponechávání stromů (na dožití) všech tloušťkových dimenzí v rámci výchov.

Celá exkurze byla naplánovaná do posledního detailu. Časový horizont byl zcela naplněn. Věcné, zcela upřímné diskuze ke každému zastavení. Nezbývá než Lukášovi, potažmo celé Pro Silvě poděkovat za možnost zúčastnit se této exkurze. … Jedna z nejlepších exkurzí, které jsem měl možnost se zúčastnit. …

Klobouk dolů před všemi, kteří „jdou z kůží na trh“.

Seznam účastníků

Fotky

 

 

Více informací

Prevence rizik v lesnictví – výstupy projektu FORRISK, 14. 10. 2022, Štoky a Vílanec

Novinky, Pro lesníky

Mendelova univerzita v Brně, Pro Silva Bohemica a Správa městských lesů Jihlava připravili seminář s exkurzí do soukromých lesů ve Štokách a do jihlavských městských lesů. Byly zde představeny výstupy projektu FORRISK – manuál pro prevenci rizik spojených s globální změnou klimatu. V archivu akcí jsou k dispozici jednotlivé prezentace, průvodci exkurzemi a příručka prevence rizik. Další podrobnosti o projektu FORRISK najdete na webových stránkách projektu. Kompletní manuál bude zde zveřejněn koncem roku 2022.

 

Více informací

Členská schůze a seminář, Křtiny, 28.-29.4.2022

Novinky, Pro lesníky

Aktualizováno 14.6.2022: Do archivu byl přidán odkaz na anonymizované zpětné vazby.

V reprezentativním a přívětivém prostředí zámku ve Křtinách se konala členská schůze Pro Silva Bohemica, z.s., spojená s odborným seminářem „Pestré lesy pro klimatickou změnu. V archivu najdete program akce, výroční zprávu, prezentace ke stažení, průvodce exkurzí a fotoalbum.

Více informací