Články v kategorii „Pro lesníky“

Příspěvky pro lesníky a odbornou veřejnost

Komentář k vládní novele Zákona o myslivosti (ZoM)

Novinky, Pro lesníky, Pro veřejnost

Probíhající změna klimatu představuje výraznou komplikaci a ztížení podmínek k životu nejen naší generace, ale zejména pro naše potomky. Se změnami našeho přístupu nelze otálet, musíme je zahájit a účinně provádět už nyní. Dosud bezvýsledná diskuze o neúměrném poškozování lesů a krajiny zvěří a předkládání návrhů na zmírnění tohoto opravdu tíživého problému zabrala podstatnou část života mnoha lesníků, myslivců i pracovníků státní správy.

Po přijetí dosud užívané právní úpravy v roce 2001 začaly paradoxně stavy už tak mnohde přemnožené zvěře spárkaté (která způsobuje největší škody) stoupat, zatímco stavy zvěře drobné, která je také důležitá pro zdravé fungování krajiny, klesat. Na tomto trendu nic nezměnily ani časté metodické pokyny z pera MZe.
Neudržitelný stav vyvrcholil vloni na podzim přijetím nové právní úpravy, která jde k jádru problému, leč obtížnější a složitější cestou, než široce prodiskutovanou a na správných principech připravenou, zcela novou normou. Nyní je předkládán pokus o dočasné řešení, v mnoha aspektech správné. Jsou zde ale části zbytečně snižující jeho účinnost a komplikující vztahy mezi držiteli a uživateli honiteb:

1. V předkládané novele není v obecných zásadách chovu uložena uživateli základní povinnost udržovat takové stavy zvěře, aby lesy nebyly nadměrně poškozované.

2. Jedním ze zdůrazňovaných a sporných momentů při loňském hlasování byla práva vlastníků pozemků. Přesto novela neusnadňuje vlastníkům pozemků přístup k výkonu práva myslivosti. Nerozšiřuje jim možnosti lovit na vlastních pozemcích, ani nedochází k požadovanému snížení minimální výměry vlastní honitby. Součástí předkládané novely nejsou vyhlášky, které mohou zásadně zákon v praxi (de)formovat a nelze tedy s určitostí posoudit její dopady. Chybí především parametry únosnosti poškození lesa.

3. Nejsou zcela zřejmé kompetence státní správy myslivosti. Kdy státní správa myslivosti bude MUSET konat ve prospěch vyváženého stavu mezi zvěří a prostředím?

4. Novela při své dosavadní obecnosti a neúplnosti neukazuje, jak bude veřejný zájem na vyváženém stavu mezi zvěří a prostředím uplatňován na majetku státu (téměř polovině rozlohy lesů ČR).

Díky několika korektním a konstruktivním jednáním s předkladatelem se podařilo v mnoha aspektech dosáhnout konsenzu. Využijme zbývajícího času k upřesnění a doplnění předkládaného návrhu.

Milan Hron
předseda Pro Silva Bohemica

 

Text TZ ke stažení

Více informací

Otázky PSB pro MZe k novele ZoM

Novinky, Pro lesníky, Pro veřejnost

Myslivecká komise PSB připravila pro jednání se zástupci MZe otázky k chystané novele zákona o myslivosti (ZoM) a prováděcích předpisů. Mnohé návrhy změn ZoM připravené MZe vyvolávají pochybnosti o jejich účinnosti pro rychlé dosažení vyvážených stavů zvěře. PSB má zájem tyto pochybnosti vyjasnit a případné nedostatky v návrhu novely odstranit. Jednání proběhne v nejbližších dnech a otázky spolu s dalšími souvisejícími dokumenty zveřejňujeme k případným připomínkám.

Dokumenty ke stažení:

Otázky pro MZe k novele ZoM
Důvodová zpráva k novele ZoM s komentáři PSB
Teze prováděcích předpisů ZOM s komentáři PSB

Více informací

Regionální exkurze se rozběhly

Novinky, Pro lesníky

Dne 11.6.2020 se na Křivoklátsku uskutečnila první ze sérií regionálních exkurzí, zorganizovaná naším členem Markem Tumou. Exkurze v listnatých smíšených porostech na živných DB-BK stanovištích po 8 letech nepasečného hospodaření se zúčastnilo 16 lidí. K vidění a slyšení byly promyšlené cílevědomé zásahy lesníka směřující k co nejpestřejším strukturám, kterými je podmíněna vysoká bezpečnost a efektivita hospodaření.

Fotky z exkurze

Více informací

V horách lépe rostou malé sazeničky smrku

Novinky, Pro lesníky

Na webu VÚLHM byl zveřejněn článek o výsledcích výzkumu vývoje kultur založených různě vyspělým sadebním materiálem horského smrku. Výsledky mimo jiné přispívají k poznání, jak důležitá je pro adaptační schopnost lesů nepotlačovat genetickou variabilitu populací, například při třídění sadebního materiálu před výsadbou. Sledujte i další výsledky výzkumu v časopisu Zprávy lesnického výzkumu.

 

Více informací

Prírode blízke obhospodarovanie lesa (PBHL) na Slovensku, skutočnosť a mýty

Novinky, Pro lesníky

V časopisu Lesů SR, s.p. vyšel článek prof. Milana Sanigy reagující na fámy a nedorozumění po změnách ve slovenském lesním zákonu, kterými bylo definováno přírodě blízké hospodaření v § 2 písm. x:

x) prírode blízkym hospodárením v lesoch pestovné a obnovné postupy zamerané na vytváranie a pestovanie lesov s diferencovanou vekovou, druhovou, genetickou a priestorovou štruktúrou v maximálnej možnej miere sa približujúcou prirodzeným lesom charakteristickým pre podmienky danej lokality; tieto postupy v maximálnej možnej miere využívajú prírodné procesy, najmä prirodzenú obnovu drevín, regeneračnú schopnosť lesného ekosystému, individuálny výškový a hrúbkový rast stromov, schopnosť autoredukcie a tvarovú premenlivosť lesných drevín.

a dále v § 18 Hospodársky zposob:

(4) Pri prírode blízkom hospodárení v lesoch sa uplatňuje účelový hospodársky spôsob, výberkový hospodársky spôsob alebo podrastový hospodársky spôsob maloplošnou formou, pri ktorej plocha jedného obnovného prvku nesmie presiahnuť 0,2 hektára; v terénoch s priečnym sklonom nad 40 %, v nepriechodných terénoch alebo na neúnosných terénoch nesmie presiahnuť 1,5 hektára pri šírke obnovného prvku nepresahujúcej priemernú výšku obnovovaného lesného porastu.

(8) Prebudovu lesa na prírode blízke hospodárenie v lesoch s cieľom zabezpečenia trvalých znakov ekologicky stabilnej štruktúry lesa so zameraním na trvalé zabezpečenie funkcií lesov pri prebiehajúcej klimatickej zmene možno úpravou programu starostlivosti vykonávať v rozsahu a spôsobom podľa odseku 4; v osobitných prípadoch možno použiť aj maloplošnú formu podrastového hospodárskeho spôsobu podľa odseku 3

Celý článek

Více informací