Články v kategorii „Pro lesníky“

Příspěvky pro lesníky a odbornou veřejnost

Komentář k vládní novele Zákona o myslivosti (ZoM)

Novinky, Pro lesníky, Pro veřejnost

Probíhající změna klimatu představuje výraznou komplikaci a ztížení podmínek k životu nejen naší generace, ale zejména pro naše potomky. Se změnami našeho přístupu nelze otálet, musíme je zahájit a účinně provádět už nyní. Dosud bezvýsledná diskuze o neúměrném poškozování lesů a krajiny zvěří a předkládání návrhů na zmírnění tohoto opravdu tíživého problému zabrala podstatnou část života mnoha lesníků, myslivců i pracovníků státní správy.

Po přijetí dosud užívané právní úpravy v roce 2001 začaly paradoxně stavy už tak mnohde přemnožené zvěře spárkaté (která způsobuje největší škody) stoupat, zatímco stavy zvěře drobné, která je také důležitá pro zdravé fungování krajiny, klesat. Na tomto trendu nic nezměnily ani časté metodické pokyny z pera MZe.
Neudržitelný stav vyvrcholil vloni na podzim přijetím nové právní úpravy, která jde k jádru problému, leč obtížnější a složitější cestou, než široce prodiskutovanou a na správných principech připravenou, zcela novou normou. Nyní je předkládán pokus o dočasné řešení, v mnoha aspektech správné. Jsou zde ale části zbytečně snižující jeho účinnost a komplikující vztahy mezi držiteli a uživateli honiteb:

1. V předkládané novele není v obecných zásadách chovu uložena uživateli základní povinnost udržovat takové stavy zvěře, aby lesy nebyly nadměrně poškozované.

2. Jedním ze zdůrazňovaných a sporných momentů při loňském hlasování byla práva vlastníků pozemků. Přesto novela neusnadňuje vlastníkům pozemků přístup k výkonu práva myslivosti. Nerozšiřuje jim možnosti lovit na vlastních pozemcích, ani nedochází k požadovanému snížení minimální výměry vlastní honitby. Součástí předkládané novely nejsou vyhlášky, které mohou zásadně zákon v praxi (de)formovat a nelze tedy s určitostí posoudit její dopady. Chybí především parametry únosnosti poškození lesa.

3. Nejsou zcela zřejmé kompetence státní správy myslivosti. Kdy státní správa myslivosti bude MUSET konat ve prospěch vyváženého stavu mezi zvěří a prostředím?

4. Novela při své dosavadní obecnosti a neúplnosti neukazuje, jak bude veřejný zájem na vyváženém stavu mezi zvěří a prostředím uplatňován na majetku státu (téměř polovině rozlohy lesů ČR).

Díky několika korektním a konstruktivním jednáním s předkladatelem se podařilo v mnoha aspektech dosáhnout konsenzu. Využijme zbývajícího času k upřesnění a doplnění předkládaného návrhu.

Milan Hron
předseda Pro Silva Bohemica

 

Text TZ ke stažení

Více informací

Regionální exkurze 19.6.2020 – Opavsko

Novinky, Pro lesníky

Další ze série regionálních exkurzí pořádaných členy PSB se uskutečnila 19.6.2020 v lesích v majetku Suverénního řádu Maltézských rytířů – Českého velkopřevorství v Raduni na Opavsku. Devět účastníků provázel Jaroslav Herman, správce maltézských lesů na severní Moravě (viz foto). Převážně smíšené lesy a zbytky smrkových lesů po kalamitě na živných stanovištích pod velkým tlakem zvěře naznačují výborné hospodaření předchozích revírníků i posledních maltézských lesníků. Současný správce na jejich práci navazuje se záměrem dosahování stabilního zisku pro vlastníka (v současné krizi alespoň neztrátového)  prostřednictvím nepasečných metod, maximálním využíváním přirozených procesů a snahou o bohaté struktury. Toto je v podstatě jediné zadání vlastníka. Výsledky by samozřejmě mohly být mnohem lepší, pokud by byly v oblasti přiměřené stavy zvěře. Síla přirozené obnovy lesa a přirozená tendence ke vzniku bohatých směsí včetně sukcesních dřevin se ukazuje v oplocenkách. Samozřejmostí je důkjladná síť vyklizovacích linek (po cca 30 m) a naprostů důsledný zákaz jakéhokoliv pojezdu mechanizmů mimo trvalé linky, a to včetně nahodilé a kalamitní těžby. Starost o trvalé udržování půdní úrodnosti zde mají jasně na vědomí.

Ing. Herman nás rovněž seznámil s bohatou historií řádu a s jeho současným charitativním působením.

Fotogalerie

Více informací

Otázky PSB pro MZe k novele ZoM

Novinky, Pro lesníky, Pro veřejnost

Myslivecká komise PSB připravila pro jednání se zástupci MZe otázky k chystané novele zákona o myslivosti (ZoM) a prováděcích předpisů. Mnohé návrhy změn ZoM připravené MZe vyvolávají pochybnosti o jejich účinnosti pro rychlé dosažení vyvážených stavů zvěře. PSB má zájem tyto pochybnosti vyjasnit a případné nedostatky v návrhu novely odstranit. Jednání proběhne v nejbližších dnech a otázky spolu s dalšími souvisejícími dokumenty zveřejňujeme k případným připomínkám.

Dokumenty ke stažení:

Otázky pro MZe k novele ZoM
Důvodová zpráva k novele ZoM s komentáři PSB
Teze prováděcích předpisů ZOM s komentáři PSB

Více informací

Regionální exkurze se rozběhly

Novinky, Pro lesníky

Dne 11.6.2020 se na Křivoklátsku uskutečnila první ze sérií regionálních exkurzí, zorganizovaná naším členem Markem Tumou. Exkurze v listnatých smíšených porostech na živných DB-BK stanovištích po 8 letech nepasečného hospodaření se zúčastnilo 16 lidí. K vidění a slyšení byly promyšlené cílevědomé zásahy lesníka směřující k co nejpestřejším strukturám, kterými je podmíněna vysoká bezpečnost a efektivita hospodaření.

Fotky z exkurze

Více informací